Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Vabilo na zbor članstva II, 2013
Vpisano: 4.11.2013 ob 21:21

ZBOR ČLANSTVA

Vabljeni na zbor članstva, v ponedeljek, 18. novembra 2013 ob 18.00 v Mladinski center Kotlovnica Kamnik, Fužine 10.

Predlagani dnevni red:

  1. Sprejem dnevnega reda
  2. Izvolitev delovnega predsedstva
  3. Izbris neaktivnih organizacij članic
  4. Potrditev novih organizacij članic
  5. Volitve in imenovanja
  6. Zaključni račun in pregled dela MSKA v letu 2013
  7. Razno

 
Razpis za kandidacijski postopek za volitve in imenovanja v organe MSKA za obdobje 2013-2015

 

 

Po 42. členu statuta MSKA razpisujemo kandidacijski postopek za volitve in imenovanja v organe MSKA:

 

1.         upravni odbor:

•   predsednik – zastopnik,

•   podpredsednik,

•   generalni sekretar in

•   član UO;

 

2.         nadzorni odbor:

•   predsednik in

•   dva člana;

 

3.         disciplinska komisija:

•   predsednik in

•   dva člana;

 

4.         komisija za članstvo:

•   predsednik in

•   dva člana

 

Kandidatura mora vsebovati:

·         CV kandidata s poudarjenimi dosežki, aktivnostmi in navedenimi funkcijami v organizaciji članici MSKA, katere član je ter

·         za kandidaturo v upravnem odboru MSKA spremno pismo, v katerem kandidat navede cilje, ki jih z opravljanjem funkcije, za katero kandidira namerava izpolniti.

 

Predloge kandidatur morajo biti na sedežu MSKA do 18. novembra 2013 do 12. ure.

Volijo člani zbora MSKA (1 član na organizacijo). Volitve so tajne. Glasove prešteva izvoljena volilna komisija.

 

Določila veljavnega statuta MSKA:

43. člen
Na določeno mesto je izvoljen tisti kandidat, ki prejme absolutno večino glasov. Če nihče od kandidatov ne prejme absolutne večine glasov v prvem krogu glasovanja, se opravi nov krog glasovanja med kandidatoma z največjim številom glasov iz prvega kroga glasovanja. V tem krogu glasovanja je izvoljen tisti kandidat, ki prejme več glasov. V primeru, da za določeno mesto kandidira en kandidat, je izvoljen, če prejme navadno večino glasov. V nasprotnem primeru se kandidacijski postopek ponovi.

44. člen
Za vse voljene funkcije lahko kandidirajo kandidati, ki na dan volitev niso starejši od 29 let.

45. člen
Zbor izvoli člane upravnega odbora izmed kandidatov tako, da so izvoljeni tisti kandidati – največ štirje – , ki prejmejo največje število glasov.
Člani upravnega odbora so imenovani, če prejme predlog absolutno večino glasov.
 

46. člen
Za člane nadzornega odbora in komisij so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.

47. člen
Mandat vseh voljenih funkcij traja dve leti, razen v primeru nadomestnega mandata, ki traja do izteka mandata nadomeščenega nosilca. Posamezna oseba lahko isto funkcijo opravlja največ dva mandata.

48. člen
Posamezna članica lahko na volitvah za vsak organ sodeluje z največ enim kandidatom.
 

Naslov za pošiljanje kandidatur:

 

Mladinski svet Kamnik

Fužine 10

1241 Kamnik

»volitve 2013«

 Vnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com