Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Statut Mladinskega sveta Kamnik
Vpisano: 19.4.2004 ob 21:41

V skladu z odločitvijo svojih pooblaščenih organov po priloženem seznamu ustanoviteljev pravnih oseb – društev, zvez društev in mladinskih organizacij političnih strank na podlagi 2. in 4. člena Zakona o mladinskih svetih (Ur.l. RS 70/00)

ustanavljajo mladinski svet lokalne skupnosti, Mladinski svet Kamnik,

ki na svojem ustanovnem zboru z dvotretinjsko večino svojih članov sprejema

Statut Mladinskega sveta KamnikI. Temeljne določbe

1. člen

Ime mladinskega sveta lokalne skupnosti je Mladinski svet Kamnik. Uporablja se kratica MSKA. V mednarodnih odnosih se uporablja naziv Youth Council of Kamnik. Sedež Mladinskega sveta Kamnik je na Fužinah 10, 1241 Kamnik
Mladinski svet Kamnik je na ravni upravne enote Kamnik ustanovljena organizacija v katero se združujejo prostovoljna društva, zveze društev in mladinskih organizacij političnih strank (v nadaljevanju: članice Mladinskega sveta Kamnik) različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev. Povezovanje mladinskih združenj in organizacij temelji na načelih svobodnega združevanja, enakopravnosti in vzajemnem spoštovanju avtonomnosti vsake članice Mladinskega sveta Kamnik

2. člen
Znak in žig Mladinskega sveta Kamnik je kratica MSKA. Znak je sestavljen iz velikih črk M, S, K, A in pri tem velika črka S ponazarja kamniško Veroniko s krono. Pod kratico je majhen napis Mladinski svet Kamnik. Žig je modre barve, velikosti L30

3. člen
Mladinski svet Kamnik (v nadaljevanju MSKA) deluje:
- v interesu članic in predstavlja ter uveljavlja njihove interese v razmerju do lokalne skupnosti, države in javnosti;
- vzpodbuja povezovanje in medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij;
- izvaja vpliv na mladinsko politiko v lokalni skupnosti in državi in se vanjo aktivno vključuje;
- vzpodbuja razvoj mladinskih organizacij in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
- razvija in vzpodbuja sodelovanje združenja in njegovih članic s sorodnimi organizacijami doma in po svetu;
- sodeluje z nevladnimi, vladnimi, zasebnimi in drugimi institucijami, ki lahko prispevajo k uspešnemu delovanju in razvoju dejavnosti za mlade.

II. Namen, cilji, naloge in osnovna dejavnost Mladinskega sveta

4. člen
MSKA združuje članice, ki se zavzemajo za razvoj dejavnosti iz 5.člena Zakona o mladinskih svetih:
- izvaja dejavnosti s področja socialne politike, socialnega varstva ter vzgoje in izobraževanja otrok in mladine;
- se zavzema za kakovosten razvoj in kakovostne dosežke posameznikov;
- se zavzema za sodelovanje z drugimi organizacijami, društvi v Sloveniji in v tujini in lokalnimi mladinskimi sveti ter nacionalnim Mladinskim svetom Slovenije;
- poizkuša povečati medsebojno povezanost mladinskih struktur v Kamniku kot vir vzajemnega razumevanja, izmenjave izkušenj in pripravljenosti za medsebojno sodelovanje;
- uveljaviti partnerstvo mladine v razmerju do lokalne skupnosti, postati njeno posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in njihove organizacije in tako izvajati vpliv na mladinsko politiko v lokalni skupnosti, širši regiji in na ravni celotne Republike Slovenije;
- izboljšati medsebojno in eksterno informiranje in zagotavljati lažji pristop članic do javnosti in medijev;
- z izobraževanjem mladinskih delavcev doseči večje možnosti za uresničevanje ciljev članic in krepiti in vzpodbujati ustvarjalnost vsakega mladega človeka ter njegovo aktivno sodelovanje v mladinskih iniciativah;
- zavzema se za ustanovitev in delovanje kulturno-družabnega mladinskega centra;

MSKA lahko sodeluje z drugimi registriranimi mladinskimi sveti lokalne skupnosti, ki delujejo na področju razvijanja in ohranjanja dejavnosti iz 5. člena Zakona o Mladinskih svetih in prispevajo k razvoju interesov in medsebojnih odnosov. MSKA lahko samostojno sodeluje s sorodnimi organizacijami na mednarodnem področju in se včlani v sorodne mednarodne organizacije, ki imajo podobne namene in cilje, s pogojem, da dejavnost te mednarodne organizacije, društva, zveze društev in mladinskih organizacij političnih strank ni v nasprotju z interesi Republike Slovenije.

5. člen
Ta načela uresničuje MSKA tako, da:
- spremlja razvoj mladinske dejavnosti in zagotavlja pogoje za njihovo izvajanje;
- sprejema kratkoročne in dolgoročne načrte razvoja mladinske - politike;
- prireja in organizira športne, rekreacijske, kulturne, družabne in prostočasne dejavnosti za otroke in mlade;
- skrbi za šolanje in izpopolnjevanje ter dodatno izobraževanje mladih;
- skrbi za racionalno in zakonito porabo sredstev.


III. Pridobitna dejavnost Mladinskega sveta Kamnik

6. člen
MSKA lahko neposredno opravlja naslednje pridobitne dejavnosti, ki morajo biti povezane z nameni in nalogami sveta ter se lahko opravljajo v obsegu, potrebnim za njihovo doseganje in so v skladu ter pod pogoji, ki jih določa zakon:
- MSKA je lahko izdajatelj glasil in drugih publikacij (video, audio);
- MSKA lahko ustanavlja druge pravne osebe v skladu s svojimi cilji in usmeritvami dela;
- MSKA lahko postavlja spletne strani;
- MSKA lahko organizira ter izvaja strokovne izlete ter ekskurzije;
- MSKA lahko organizira ter izvaja izobraževalne aktivnosti;
- MSKA lahko izvaja založniško dejavnost in trži oglasni prostor;
- MSKA lahko izvaja gostinsko dejavnost v okviru lastnih programov;
- MSKA lahko organizira srečolove v skladu z zakonom o igrah na srečo;
- MSKA lahko izvaja športne, ekološke, izobraževalne, humanitarne in kulturno-umetniške prireditve v skladu z zakonom;

Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami MSKA ter se lahko opravlja v obsegu potrebnem za njihovo doseganje.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga MSKA z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, se sme uporabiti za doseganje namenov in nalog MSKA v skladu s temeljnim aktom MSKA.


IV. Status pravne osebe

7. člen
MSKA je pravna oseba zasebnega prava.


V. Članstvo

8. člen
Članstvo v MSKA je prostovoljno. Vsako društvo, zveza društev ali mladinska organizacija politične stranke se lahko ob izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ta statut, v MSKA včlani ali iz članstva izstopi. Člani MSKA plačujejo MSKA članarino. Višino članarine določa upravni odbor.

9. člen
Članice in bodoče članice MSKA, morajo za članstvo v MSKA izpolnjevati naslednje pogoje:
- demokratična organizacija (ob kandidaturi predloži kopijo statuta);
- imeti mora najmanj 5 članov;
- izjava zastopnika članice o izpolnjevanju pogojev iz 10. člena temeljnega akta MSKA.

10. člen
V MSKA se združujejo društva, zveze društev in notranje organizacijske enote mladinskih organizacij v političnih strankah, registrirane po določbah zakona, ki ureja politične stranke, s sedežem na območju upravne enote Kamnik, različnih družbenih, nazorskih in političnih usmeritev, ki opravljajo javno koristne dejavnosti za otroke in mladino iz 5.člena Zakona o mladinskih svetih, in ki imajo najmanj 70% članstva in 70% članov vodstva v starosti od 15 do 29 let.

11. člen
Članice imajo poleg drugih pravic, ki izhajajo iz tega statuta, pravice:
- aktivno sodelovati in izvajati program dela MSKA;
- sodelovati v aktivnostih MSKA;
- kandidirati svoje predstavnike v voljene in imenovane organe MSKA;
- voliti in imenovati predstavnike v organe MSKA;
- dajati predloge, pripombe in stališča organom MSKA;

12. člen
Članice imajo poleg drugih dolžnosti, ki izhajajo iz tega statuta, dolžnosti:
- spoštovati statut MSKA;
- da se aktivno vključujejo v realizacijo dogovorjenih programov dela;
- da redno plačujejo članarino;
- da s sredstvi MSKA gospodarijo kot dober gospodar;
- da varujejo ugled in dobro ime MSKA in njegovih članic;
- da izmenjujejo svoje izkušnje in znanje z drugimi članicami MSKA;

13. člen
O včlanitvi društva, zveze društev ali mladinske organizacije politične stranke na podlagi prijave, izjave o spoštovanju statuta MSKA in drugih aktov in dokazil o izpolnjevanju pogojev, ki so določeni z Zakonom o mladinskih svetih in s tem statutom, odloča upravni odbor MSKA z javnim glasovanjem na svoji seji po prejemu prijave za vstop v članstvo, in sicer enkrat letno. Za sprejem organizacije v članstvo je potrebna absolutna večina glasov.

14. člen
Izpolnjevanje pogojev za članstvo preverja komisija MSKA za članstvo. Komisijo sestavljajo predsednik in dva člana, ki jih izvoli zbor MSKA z mandatno dobo dveh let.

15. člen
Organizaciji članici preneha članstvo v združenju, če:
- tako sama zahteva s pisno izstopno izjavo, ki jo pošlje upravnemu odboru MSKA;
- ne izpolnjuje pogojev za članstvo v MSKA;
- če jo zbor MSKA na podlagi utemeljenega razloga z absolutno večino glasov izključi iz članstva z javnim glasovanjem;


VI. Organiziranost mladinskega sveta

16. člen
Organi MSKA so:
- zbor - po en predstavnik vsake članice;
- upravni odbor: predsednik – zastopnik, podpredsednik, generalni sekretar + največ en član;
- nadzorni odbor: predsednik + dva člana;
- disciplinska komisija: predsednik + dva člana;
- komisija za članstvo: predsednik + dva člana

17. člen
Funkcije v posameznem organu so nezdružljive s funkcijami v ostalih organih MSKA.
Funkcija predsednika MSKA je nezdružljiva s funkcijo predsednika (oziroma drugo funkcijo, ki vodi upravni ali drug pristojni organ) članice, ki je predsednika MSKA kandidirala. V primeru prekrivanja funkcij je predsednik MSKA dolžan zboru podati odstopno izjavo, in sicer najkasneje v štirinajstih dneh od izvolitve na nezdružljivo funkcijo. Pristojni organ članice, ki je predsednika MSKA kandidirala, je dolžan v najkrajšem možnem času od odstopa predsednika MSKA najti ustrezno zamenjavo, ki se ji podeli nadomestni mandat. Sekretar MSKA o postopku zamenjave redno obvešča upravni odbor in zbor.

Zbor

18. člen
Zbor je najvišji organ MSKA. Sestavljajo ga po en predstavnik vsake članice MSKA. Predstavnika članice MSKA določi pristojni organ članice. O svojih predstavnikih v zboru članica obvesti upravni odbor.

19. člen
Zbor sklicuje predsednik na podlagi sklepa upravnega odbora ali na pisno zahtevo vsaj ene tretjine članic, vendar vsaj trikrat na leto.
Zbor je sklepčen, če je prisotnih najmanj polovica članic. Svoje sklepe sprejema z večino navzočih članic. Če se odloča o spremembi statuta, razrešitvi članov upravnega odbora ali prenehanju delovanja MSKA je potrebno, da zato glasujeta najmanj dve tretjini vseh članic MSKA.
V primeru enakega rezultata glasov za in proti ima predsednik upravnega odbora pravico odločanja.

20. člen
Seje zbora vodi delovno predsedstvo, ki ga na predlog upravnega odbora na vsaki novi seji izvoli zbor z navadno večino glasov. Delovno predsedstvo je sestavljeno iz predsednika, zapisnikarja in overovitelja zapisnika.

Zbor MSKA:
- sprejema statut združenja;
- sprejema usmeritve dela, letni načrt in poročila o delu upravnega odbora, predsednika, generalnega sekretarja in nadzornega odbora;
- sprejema finančni načrt in zaključni račun;
- voli in razrešuje člane upravnega odbora;
- voli in razrešuje člane nadzornega odbora in komisij;
- odloča o članstvu združenja v drugih organizacijah doma in v tujini;
- ustanavlja delovna telesa za posamezno področje dela;
- opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta;

Upravni odbor

21. člen
Upravni odbor sestavljajo predsednik, podpredsednik, generalni sekretar in največ en član upravnega odbora, ki so zadolženi za družbeni položaj mladine, za izobraževanje in usposabljanje, za mednarodno sodelovanje in za informiranje. Člane upravnega odbora izvoli zbor za dobo dveh let. Po poteku mandata so lahko člani upravnega odbora ponovno izvoljeni.

22. člen
Upravni odbor
- izvršuje sklepe zbora MSKA;
- pripravlja letni načrt dela in poročilo o delu MSKA;
- pripravlja in izvaja aktivnosti MSKA v skladu z letnim načrtom dela združenja;
- pripravlja predlog finančnega načrta in zaključnega računa;
- pripravlja predloge za akte MSKA;
- skrbi za izvrševanje programa dela MSKA;
- izvaja finančni načrt;
- upravlja s premoženjem MSKA;
- obravnava tekoče in materialno poslovanje;
- imenuje in razrešuje predstavnike MSKA v stalnih telesih izven MSKA;
- usklajuje delo delovnih teles;
- opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta ali ki mu jih naloži zbor;
- sprejema organizacije v članstvo;
- določa višino članarine;

23. člen
Seje upravnega odbora sklicuje in vodi predsednik, v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti pa podpredsednik. Upravni odbor veljavno odloča, če je na seji prisotna več kot polovica članov upravnega odbora. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih. V primeru enakega rezultata glasov za in proti ima predsednik pravico odločanja.
Izredno sejo upravnega odbora lahko skličeta tudi 2 člana upravnega odbora ali predsednik nadzornega odbora, vendar največ enkrat mesečno.

24. člen
Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje in ukinja občasne delovne skupine. Naloge, število članov in predsednika občasnih delovnih skupin imenuje upravni odbor. Za svoje delo so občasne komisije odgovorne upravnemu odboru.

Predsednik

25.člen
Predsednik MSKA:
- zastopa in vodi MSKA;
- predstavlja MSKA v pravnem prometu;
- razpisuje kandidacijske postopke za volitve ali imenovanja;
- nadzira delo generalnega sekretarja MSKA;
- za svoje delo je odgovoren zboru in upravnemu odboru;
- je odgovoren za delovanje MSKA v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije;
- opravlja druga dela in naloge, ki izhajajo iz tega statuta;

26. člen
Podpredsednik Mladinskega sveta Kamnik opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik in nadomešča predsednika v času odsotnosti.
V primeru, da nastopijo razlogi, da predsednik ali podpredsednik ne moreta opravljati svoje funkcije, opravlja naloge predsednika po pooblastilu generalni sekretar oziroma član upravnega odbora MSKA.

Generalni sekretar

27.člen
Generalni sekretar MSKA opravlja naslednje naloge:
- operativno vodi delo MSKA;
- skrbi za zakonito delovanje MSKA;
- skrbi za uresničevanje sklepov zbora in upravnega odbora;
- pripravlja strokovna gradiva za seje MSKA;
- izvaja strokovne, administrativno tehnične in druge naloge MSKA;
- vodi evidenco članstva in kroniko delovanja MSKA;
- opravlja druge naloge za potrebe MSKA;
Generalni sekretar je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in zboru. Upravni odbor lahko na predlog sekretarja imenuje sodelavce sekretarja na podlagi pogojev, ki jih določi upravni odbor.

Nadzorni odbor

28.člen
Nadzorni odbor MSKA ima tri člane, ki jih izvoli zbor za dobo dveh let. Člani nadzornega odbora izmed sebe izvolijo predsednika nadzornega odbora.

29.člen
Nadzorni odbor:
- spremlja delo predsednika in upravnega odbora med dvema zboroma
- opravlja stalni nadzor nad finančnim in materialnim poslovanjem MSKA
- nadzira izvajanje pravil in drugih aktov, sklepov organov, smotrno in namensko rabo sredstev, uresničevanje pravic članic, in drugih pravic, dolžnosti in interesov članic
- enkrat letno poroča zboru o ugotovitvah v zvezi s finančnim poslovanjem MSKA
- nadzorni odbor je sklepčen, če je na seji prisotna večina članov, sklepi pa so veljavni, če vsaj dva člana glasujeta za
- za svoje delo je odgovoren zboru MSKA, ki mu mora pisno poročati na vsakem zboru MSKA

Disciplinska komisija

30.člen
Disciplinska komisija šteje tri člane, ki jih izvoli zbor. Člani disciplinske komisije izmed sebe izvolijo predsednika.
Disciplinska komisija se sestaja po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov in organov MSKA.

31.člen
Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:
- kršitve določb statuta MSKA
- nevestno izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v MSKA
- neizvrševanje sklepov organov MSKA
- navedba delovanja MSKA ali rezultatov le-lega s strani članice brez omembe MSKA-ja na prvem mestu
- dejanja, ki kakorkoli škodujejo ugledu in dobermu imenu MSKA oziroma njegovih članic

32. člen
Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:
- opomin;
- javni opomin;
- predlog za izključitev iz članstva MSKA;

33. člen
Zoper sklep disciplinske komisije se kršitelj lahko pritoži zboru MSKA. Zbor MSKA mora na pritožbo odgovoriti v roku tridesetih dni. Odločba zbora je dokončna.

34. člen
Za disciplinski prekršek se šteje hujša kršitev pravil združenja, neupoštevanje odločitev organov združenja, kakor tudi vsako drugo ravnanje, ki prizadene interese, dobro ime in ugled združenja oziroma njihovih članic. Odločitev disciplinske komisije je sprejeta, če zanjo glasuje večina članov nadzornega odbora. Disciplinska komisija vodi postopek in izreka ukrepe po disciplinskem pravilniku.

Komisija za članstvo

35. člen
Komisija za članstvo šteje tri člane, ki jih izvoli zbor za dobo dveh let. Člani komisije za članstvo izmed sebe izvolijo predsednika.
Komisija za članstvo preveri dokumente, ki jih društvo, zveza društev in mladinska organizacija političnih strank, ki bi rada postala članica dostavi komisiji za članstvo najmanj štirinajst dni pred sprejetjem v članstvo. Ko komisija za članstvo ugotovi točnost podatkov le te preda upravnemu odboru, ki odloča o članstvu v MSKA, in sicer enkrat letno.

36. člen
Članice MSKA morajo komisiji vsaki dve leti podati izjavo o izpolnjevanju pogojev za članstvo v MSKA.
Komisija za članstvo redno preverja izpolnjevanje pogojev - strukturo članstva in plačevanje članarine - članic za članstvo v MSKA.

37. člen
Zoper sklep komisije za članstvo se članica oziroma kandidatka za članstvo lahko pritoži zboru. Zbor mora na pritožbo odgovoriti v roku tridesetih dni. Odločba zbora je dokončna.


VII. Volitve, mandati in odločanje

38. člen
Za sprejem predloga, stališča, sklepa ali odloka je potrebna navadna večina. Navadno večino predstavlja več kot polovica glasov prisotnih članov in članic sklepčnega organa. Absolutno večino predstavlja več kot polovica glasov vseh članov in članic organa. Temeljni akt sprejme zbor MSKA z dvotretjinsko večino članic.

39. člen
Glasovanja organov so javna. Volitve in imenovanja so tajna.

40. člen
Vsaka članica Mladinskega sveta Kamnik, ki se ne strinja z veljavnim sklepom, lahko poda ločeno mnenje, ki mora biti zabeleženo v zapisniku.

41. člen
Volitve vodi volilna komisija, ki jo sestavijo trije člani. Člane komisije imenuje zbor.

42. člen
Kandidacijske postopke razpisuje predsednik najmanj petinštirideset dni pred iztekom mandata s sprejemom sklepa o razpisu kandidacijskih postopkov.
Za dan začetka kandidacijskih postopkov se šteje dan sprejema sklepa kandidacijskih postopkov, ki je posredovan članicam Mladinskega sveta Kamnik, če ni v razpisu določen datum, ki je kasnejši od dneva sprejema sklepa.
Članice Mladinskega sveta Kamnik lahko predlagajo kandidate, ki morajo biti njihovi člani in predloge kandidatur posredujejo združenju v tridesetih dneh po dnevu začetka kandidacijskih postopkov s priporočeno pošto.
Generalni sekretar posreduje listo kandidatur vsem članicam Mladinskega sveta Kamnik najkasneje deset dni pred dnevom volitev.

43. člen
Na določeno mesto je izvoljen tisti kandidat, ki prejme absolutno večino glasov. Če nihče od kandidatov ne prejme absolutne večine glasov v prvem krogu glasovanja, se opravi nov krog glasovanja med kandidatoma z največjim številom glasov iz prvega kroga glasovanja. V tem krogu glasovanja je izvoljen tisti kandidat, ki prejme več glasov. V primeru, da za določeno mesto kandidira en kandidat, je izvoljen, če prejme navadno večino glasov. V nasprotnem primeru se kandidacijski postopek ponovi.

44. člen
Za vse voljene funkcije lahko kandidirajo kandidati, ki na dan volitev niso starejši od 29 let.

45. člen
Zbor izvoli člane upravnega odbora izmed kandidatov tako, da so izvoljeni tisti kandidati – največ štirje – , ki prejmejo največje število glasov.
Člani upravnega odbora so imenovani, če prejme predlog absolutno večino glasov.

46. člen
Za člane nadzornega odbora in komisij so izvoljeni tisti kandidati, ki prejmejo največje število glasov.

47. člen
Mandat vseh voljenih funkcij traja dve leti, razen v primeru nadomestnega mandata, ki traja do izteka mandata nadomeščenega nosilca. Posamezna oseba lahko isto funkcijo opravlja največ dva mandata

48. člen
Posamezna članica lahko na volitvah za vsak organ sodeluje z največ enim kandidatom.


VIII. Finančno materialno poslovanje Mladinskega sveta Kamnik

49. člen
Finančno in materialno poslovanje Mladinskega sveta Kamnik poteka po splošnih določilih finančnega poslovanja in finančnih načrtih združenja ter drugih aktih, ki se nanašajo na finančno in materialno poslovanje.

50. člen
Podatki o finančnem in materialnem poslovanju se izkazujejo v skladu s predpisi o računovodstvu. nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih MSKA sprejme za izvajanje dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

51. člen
Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in generalni sekretar. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z računovodskimi standardi in predpisi o računovodstvu.
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih MSKA prejme za izvajanje svoje osnovne dejavnosti, opravlja računsko sodišče.

52. člen
Če MSKA pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje osnovne dejavnosti.

53. člen
Delo MSKA je javno.
Vsaka članica MSKA ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje MSKA (če to pisno zahteva).
Za pomoč pri urejanju finančno materialnih in drugih zadev lahko MSKA najame finančnega ali drugega strokovnjaka po pogodbi o delu v skladu z veljavno zakonodajo s področja delovnega prava.

54. člen
MSKA ima lahko tudi sponzorje, donatorje in mecene.
Sponzorji so lahko fizične osebe ali organizacije, ki MSKA po pogodbi finančno, materialno, moralno ali kako drugače pomagajo. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah zbora, nimajo pa pravice odločanja.


IX. Prenehanje Mladinskega sveta Kamnik

55. člen
MSKA lahko preneha po volji članic.

56. člen
Po volji članic preneha delovanje MSKA na osnovi sklepa o prenehanju, ki ga sprejme zbor MSKA.
Sredstva, ki ostanejo po poravnavi vseh obveznosti MSKA, se prenesejo na lokalno humanitarno organizacijo.
Proračunska sredstva se vrnejo proračunu.
O sklepu najvišjega organa MSKA o prenehanju delovanja MSKA mora zastopnik društva v tridesetih dneh pisno obvestiti pristojni organ.
Sklepu mora biti predloženo poročilo o prenehanju delovanja MSKA, iz katerega je razviden obseg sredstev, način poravnave obveznosti MSKA, višina javnih sredstev ter njihova vrnitev proračunu ter prenos premoženja MSKA na lokalno humanitarno organizacijo.


X. Javnost dela Mladinskega sveta Kamnik

57. člen
Delovanje društva je javno.
Javnost dela je zagotovljena z dajanjem pravočasnih, popolnih in resničnih informacij o delovanju MSKA s strani predsednika MSKA.

58. člen
Seje zbora, upravnega odbora in drugih organov MSKA so javne.


XI. Prehodne in končne določbe

59. člen
Mladinske organizacije in društva, ki sodelujejo na ustanovnem zboru, postanejo članice Mladinskega sveta Kamnik avtomatsko ob predhodnem preverjanju izpolnjevanja pogojev, ki jih preveri verifikacijska komisija ustanovne seje zbora.
Določbe 42. člena ne veljajo za volitve na ustanovnem zboru. Kandidacijski postopki se opravijo po dogovoru med ustanovnimi članicami.

60. člen
Statut MSKA sprejeme zbor z dvotretjinsko večino. Za tolmačenje statuta je pristojen upravni odbor.

61. člen
Statut začne veljati z dnem sprejema na zboru MSKA.Vnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com