Logo MSKA
Tekoče informacije o MSKA

Želite biti obveščeni o aktualnem dogajanju v MSKA?

Novo vodstvo MSKA
Vpisano: 16.4.2007 ob 20:21

Zapisnik
ZBORA ČLANSTVA MLADINSKEGA SVETA KAMNIK
z dne 28.3.2007 ob 20.30 uri v Mladinskem centru Kotlovnica

Prisotni:

Domen Gruden, Msi
Domine Škerjanc, SDM
Mitja Špende, TD Kamn'k
Luka Svetec, Msi
Aleksander Kožman, ŠKK
Andreja Peterlin, MD KiD
Gašper Poljanšek, Rod Bistriških gamsov
Andrej Štupica, TD Kamn'k
Erika Klemenc, ZSKSS
Špela Komac Sušnik, ZSKSS
Dunja Cvek, DAM
Gregor Pogačnik, ŠKK
Mark Agovič, ŠKK
Romana Hribovšek, ŠKK
Rok Tavčar, Rod Bistriških gamsov
Luka Trotovšek, MF SD
Matjaž Jug, TD Kamn'k
Brigita Crljenič, DAM
Boštjan Košir, MSKA
Primož Jeras, MD KiD
Jan Žavbi, MD KIDSejo je odprla Brigita Crljenič, ki je ugotovila sklepčnost zbora članstva.
Predlagala je naslednji dnevni red:

1.Sprejem dnevnega reda
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Sprejetje zaključnega računa MSKA za leto 2006
4. Izvolitev volilne komisije
5. Volitve v upravni, nadzorni odbor in komisije za članstvo in disciplinske komisije
6. Razno

K TOČKI 1 Sprejetje dnevnega reda

Dnevni red je bil predlagan na glasovanje in je bil soglasno sprejet.

K TOČKI 2 Izvolitev delovnega predsedstva

S strani Boštjana Koširja so bili predlagani za predsednika delovnega predsedstva Brigita Crljenič, za zapisnikarja Boštjan Košir, za overovitelja zapisnika Primož Jeras. Predlagani so bili sprejeti soglasno.

K TOČKI 3 Sprejetje zaključnega računa MSKA za leto 2006

Boštjan Košir je predstavil zaključni račun MSKA za leto 2006. Po pripombah in vprašanjih je bil predlog podan na glasovanje. 6 članic je predlog podprla, 2 članici sta se vzdržali.

SKLEP 1 Zaključni račun MSKA za leto 2006 je bil s strani zbora članstva sprejet.

K TOČKI 4 Izvolitev volilne komisije

Za člane volilne komisije so bili predlagani Rok Tavčar, Domine Škerjanec, Romana Hribovšek. Predlog je bil soglasno sprejet.

SKLEP 2: Rok Tavčar, Domine Škerjanec, Romana Hribovšek so izvoljeni v volilno komisijo MSKA.

K TOČKI 5 Volitve v upravni, nadzorni odbor in komisije za članstvo in disciplinske komisije

Brigita Crljenič je prebrala predlagane kandidate v organe MSKA. Pozvala je, naj se kandidati za člane upravnega odbora predstavijo. Najprej se je predstavil Andrej Štupica, kandidat za generalnega sekretarja. Zastavili so mu vprašanja in je odgovoril, da se MSKA ne more privoščiti dragega računovodstva, naštel je probleme s katerimi se MSKA sooča.

Gašper Poljanšek, kandidat za podpredsednika, je omenil dobro sodelovanje s predsednico MSKA-ja ter učenje, kaj MSKA sploh je.
Andreja Peterlin, kandidatka za predsednico MSKA, stavi na povečanje prepoznavnosti MSKA med mladimi in izobraževanja za članice. Kot probleme je omenila društva, ki se zapirajo vase ter ne sodelujejo pri projektih MSKA. Ponudila je vizijo MSKA za izboljšanje pogojev za mlade, neformalno druženje med članicami ter omenila zanimiv projekt izobraževanje v zvezi z odnosi z javnostmi za članice MSKA. Omenila je še pomembno vlogo MSKA kot soustanovitelja zavoda MCK ter še povabilo drugim mladinskim društvom, da se pridružijo MSKA-ju.

Kandidatka za članico upravnega odbora, Ivica Spruk, se je pred zborom članstva MSKA pisno opravičila za izostanek in je njeno kandidaturo prebral Boštjan Košir.
 

Kandidati za člane komisije za članstvo so Dunja Cvek, Primož Jeras, Damjan Hribar.

Kandidati za člane nadzornega odbora so Matjaž Jug, Luka Svetec in Martin Pregl.

Kandidati za člane disciplinske komisije so Jan Žavbi, Luka Trotošek in Mitja Špende.


Predlogi so bili podani na glasovanje. Rezultati volitev so pokazali, da so za člane nadzornega odbora, disciplinske komisije ter komisije za članstvo soglasno izbrani z devetimi glasovi za in nič proti ali vzdržanimi.
Kandidatka za predsednico MSKA je dobila 9 glasov za,kandidat za generalnega sekretarja je dobil 8 glasov za in 1 proti. Kandidat za podpredsednika je dobil 8 glasov za in en vzdržan glas, kandidatka za članico upravnega odbora pa je dobila 7 glasov za in 2 vzdržana.

SKLEP 3: Za predsednico MSKA je bila izvoljena Andreja Peterlin, za generalnega sekretarja Andrej Štupica, za podpredsnika Gašper Poljanšek ter za članico upravnega odbora pa Ivica Spruk.

Za člane komisije za članstvo so bili izvoljeni Dunja Cvek, Primož Jeras, Damjan Hribar.

Za člane nadzornega odbora so bili izvoljeni Matjaž Jug, Luka Svetec in Martin Pregl.

Za člane disciplinske komisije so bili izvoljeni Jan Žavbi, Luka Trotošek in Mitja Špende.


K TOČKI 6 Razno

Predstavnici ZSKSS-ja so zapustili zbor članstva MSKA. Brigita Crljenič je pozvala naj se čimprej izvolijo predsedniki komisij in odborov, Gregorja Pogačnika pa je zanimala v kolikem času bo primopredaja
poslov MSKA.

Boštjan Košir je izpostavil problem, v katerem se nahaja Zavod MCK. Opozoril je, da MSKA kot soustanovitelj Zavoda sprejema pomembne odločitve, ki zadevajo delovanje zavoda. Opozoril je, da so zbori članstva redko sklicani in premalo fleksibilni, da bi pravi čas odločali o pomembnih operativnih
stvareh Zavoda. Pomembne odločitve bi zato morale ostati odprte tudi po več mesecev. Vprašal je ali mora vsako stvar glede zavoda sprejeti zbor članstva, ali lahko odloča upravni odbor, ki je ustanovljen za operativne stvari pri MSKA. Po debati in večih predlogih je bil dan na glasovanje predlog, ki opredeljuje, da o zadevah, ki se tičejo MSKA kot soustanovitelja Zavoda MCK odloča upravni odbor. Upravni odbor po lastni presoji skliče zbor članstva za zadeve v zvezi z Zavodom, za katere oceni, da mora o tem odločati zbor članstva MSKA. O sklepih upravnega odbora obvesti zbor članstva. Predlog je bil izglasovan s 6 glasovi za ter dvema vzdržanima.

SKLEP 4: O zadevah, ki se tičejo MSKA kot soustanovitelja Zavoda MCK, odloča upravni odbor. Upravni odbor po lastni presoji skliče zbor članstva za zadeve v zvezi z Zavodom MC Kotlovnica, za katere oceni, da mora o tem odločati zbor članstva MSKA. sklepih upravnega odbora obvesti zbor članstva.

Seja je bila zaključena ob 22:00 uri.
V Kamniku, 1.4.2007

Zapisal:
Boštjan Košir

Primož Jeras
Overovitelj zapisnikaVnesel: Primož Jeras
Info: mladinskisk@gmail.com